• REGULAMIN

Regulamin serwisu Feniksem

Regulamin obowiązuje od 11 czerwca 2023 r.

 

Definicje

1. Klient– osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia lub w inny sposób korzysta z Serwisu.
2. Konsument– osoba fizyczna, będąca Klientem, która nabywa Towary i Usługi w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Przedsiębiorca uprzywilejowany– osoba fizyczna, będąca Klientem, która nabywa Towary w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej ale nabycie to nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
4. Sklep Feniksem (Serwis) – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.feniksem.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Towary i Usługi.
5. Towar – produkty, mające charakter materialny będące częścią oferty w Serwisie.
6. Usługi – ebooki będące częścią oferty w Serwisie.
7. Sprzedawca – działalność gospodarcza prowadzona pod firmą Feniksem Emilia Kurłowicz-Chabior, ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin, zarejestrowana pod NIP 8392722978 oraz REGON 524582031. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest poprzez e-mail: sklep@feniksem.pl
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, określające rodzaj i liczbę Towaru.

Postanowienia ogólne

1. Serwis prowadzony jest przez Sprzedawcę.
2. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa prawa i obowiązki Klientów w związku z korzystaniem z Serwisu, w tym określa zasady:
a) składania przez Klientów Zamówień drogą elektroniczną w ramach Serwisu;
b) zawierania umów sprzedaży Towarów w ramach Serwisu;
c) świadczenia usługi prowadzenia konta Klienta w Serwisie;
d) świadczenia drogą elektroniczną innych usług.
3. Sprzedawca i Klient wzajemnie zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

Warunki korzystania z Serwisu

1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
b) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
c) korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
d) korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
f) korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient wymagań technicznych charakteryzujących się aktualnością przeglądarek internetowych, obsługujących technologie HTML5, CSS3 oraz JavaScript, ponadto dostępem do sieci Internet według standardowych stawek stosowanych i naliczanych przez operatora telekomunikacyjnego Klienta. Dodatkowo Klient powinien posiadać numer telefonu komórkowego, na który będą wysyłane informacje o możliwości odbioru paczki.

Warunki realizacji Zamówienia

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży Towaru należy na stronie Serwisu dokonać wyboru dostępnego Towaru lub Usługi i złożyć elektroniczne Zamówienie, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
2. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.
3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamów i zapłać” lub o podobnej treści – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru lub Usługi.
4. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
5. W celu wysłania Zamówienia konieczna jest akceptacja i potwierdzenie przez Klienta wszystkich jego istotnych elementów oraz naciśnięcie przycisku „Zamów i zapłać”.
6. Informacje o Towarach i Usługach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, chyba że z informacji tej jednoznacznie wynika, że towar jest niedostępny i złożenie Zamówienia nie jest możliwe.
7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Serwisu, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
9. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą potwierdzenie istotnych elementów Zamówienia.
10. Umowa sprzedaży Towaru lub Usługi zawierana jest w języku polskim.
11. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży hurtowej. W przypadku złożenia przez jednego Klienta w ciągu 30 dni jednego lub więcej Zamówień na łącznie więcej niż 3 sztuki tego samego Towaru lub Zamówień na łącznie więcej niż 20 sztuk różnych Towarów, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania takiego Zamówienia lub do jego realizacji na indywidualnie uzgodnionych z Klientem warunkach.
12. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenia złożenia Zamówienia wraz z kopią niniejszego Regulaminu.
13. Czas realizacji zamówienia jest liczony od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy - postanowienie to tyczy się wszelkich płatności przelewem, płatnościami elektronicznymi lub kartą płatniczą.

Ceny produktów i promocje

1. Ceny Towarów na stronie Serwisu zamieszczone przy Towarze lub Usłudze podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają informacji dotyczących kosztów przesyłki oraz ewentualnych opłat celnych, które podawane są oddzielne przed złożeniem Zamówienia.
2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru lub Usługi podana w Koszyku w chwili składania Zamówienia przez Klienta na stronie Serwisu.
3. W przypadku Zamówień składanych w ramach obowiązujących promocji są one realizowane z uwzględnieniem rabatów, wynikających z warunków konkretnej promocji, obliczanych od regularnych cen Towarów lub Usług z chwili składania Zamówienia.
4. W przypadku sprzedaży w ramach ogłaszanych promocji Serwis zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń ilościowych w sprzedaży Towarów tego samego rodzaju (np. określenie maksymalnej liczby egzemplarzy tego samego tytułu). Ograniczenia, o których mowa powyżej, określane są w warunkach promocji.

Licencja na korzystanie z ebooka

1. Każdy ebook oferowany za pośrednictwem Serwisu stanowi utwór w rozumieniu Prawa autorskiego, a tym samym jest objęty przewidzianą tym prawem ochroną.
2. Sprzedawca jest uprawniony do udzielenia licencji na korzystanie z zakupionego przez Klienta za pośrednictwem Serwisu ebooka, w zależności od tego, czy Sprzedawcy przysługuje tylko licencja czy też autorskie prawa majątkowe do ebooka. W tekście Regulaminu zarówno licencja, jak i dalsza licencja (sublicencja) są określane mianem licencji, bez rozróżnienia, czy chodzi o licencję czy sublicencję.
3. Zakres udzielonej licencji na korzystanie z ebooka, w tym okres jej obowiązywania, może różnić się w odniesieniu do różnych ebooków.
4. Z datą przesłania przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w zamówieniu linków do pobrania plików cyfrowych, Klientowi, który to zamówienie złożył, jest udzielana licencja na korzystanie z ebooka objętego jego treścią, w zakresie określonym w Regulaminie oraz postanowieniach doprecyzowujących zakres licencji podanych na stronie Księgarni obok tego ebooka, takich w szczególności, które określają:
– dopuszczalną ilość pobrań jednego ebooka; w braku takiego postanowienia w opisie obok ebooka, przyjmuje się, że Kupujący może pobrać danego ebooka 5 razy;
– sposób zabezpieczenia ebooka, który może wpływać na zakres korzystania z niego poprzez ograniczenie tego zakresu, co Klient zawierając Umowę akceptuje; w związku z powyższym Klient powinien przed złożeniem zamówienia na danego ebooka dokładnie zapoznać się z informacją o zabezpieczeniu;
– brak prawa lub prawo skopiowania tekstu ebooka lub określonej ilości znaków; w braku informacji na ten temat należy przyjąć, że pobrany ebook nie może być kopiowany;
– prawo lub brak prawa dokonywania wydruku tekstu ebooka; w braku informacji na ten temat należy przyjąć, że prawo takie nie przysługuje; w przypadku przyznania takiego prawa obok ebooka wskazuje się liczbę jego stron, które mogą zostać wydrukowane; w braku liczby należy przyjąć, że chodzi o nie więcej niż 20 (dwadzieścia) stron ebooka łącznie;
– termin obowiązywania licencji, z tym, że w braku takiego terminu licencja zostaje udzielona na czas nieokreślony;
– inne elementy, o ile zostaną podane obok ebooka. (Sprzedawca uprasza każdego Klienta, by przed złożeniem zamówienia zapoznał się zarówno z treścią Regulaminu, Regulaminu sklepu internetowego, jak i postanowieniami doprecyzowującymi treść udzielonej licencji, podanymi na stronie Księgarni obok tego ebooka).
5. Licencja na korzystanie z zakupionego ebooka:
– umożliwia korzystanie z niego tylko przez Klienta, któremu licencja ta została udzielona, dla własnego użytku wewnętrznego, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w treści Regulaminu lub/ i w postanowieniach zapisanych obok ebooka na stronie Serwisu, w tym także zastosowanych przez Sprzedawcę zabezpieczeń technicznych, ma charakter niewyłączny i niezbywalny. Zastrzega się , że licencja może wygasnąć w przypadku utraty przez Sprzedawcę prawa do jej udzielenia np. wskutek wygaśnięcia przysługującego mu prawa autorskiego do korzystanie z ebooka na polu eksploatacji niezbędnym do udzielenia dalszej licencji na zasadach określonych Regulaminem czy w przypadku ustania po stronie Sprzedawcy praw autorskich majątkowych do niego na ww. polu eksploatacji.
6. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Prawa autorskiego Klient nie jest uprawniony do: rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego ebooka, jego fragmentów, jego/ich kopii, wykorzystywania go/jego kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji ebooka, usuwania błędów ebooka.
7. Klient, który zakupił ebooka, nie ma prawa udzielania dalszych licencji na korzystanie z niego.
8. Klient winien zadbać, by żadna osoba nieuprawniona nie korzystała z ebooka przez niego zakupionego.
9. Dana licencja na korzystanie z ebooka umożliwia korzystanie z niego tylko w takim zakresie, jaki został określony wyraźnie przez Sprzedawcę, z uwzględnieniem postanowień pkt 6 powyżej. Nie można domniemywać lub wyprowadzać po stronie Klienta, który zakupił ebooka, innych uprawnień.

Zabezpieczenia ebooka

1. Każdy ebook może być zabezpieczony przed nielegalnym kopiowaniem znakiem wodnym (watermarkiem). Informacja o formie zabezpieczenia, o ile zostanie ono zastosowane, zostanie podana przy opisie ebooka.
2. Nie wolno usuwać zabezpieczenia ebooka. Klient, który nabył ebooka zobowiązuje się do nieusuwania jego zabezpieczenia.


Formy płatności, warunki dostawy, faktury

1. Serwis udostępnia następujące formy płatności:
a) Płatność online. Jest to płatność z wykorzystaniem karty płatniczej Visa, Visa Electron, Mastercard. Mastercard Electronic, Maestro. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
b) Przelew na rachunek Sprzedawcy (przedpłata): rachunek i dane do przelewu Klient otrzymuje na podany adres e-mail. W przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni Zamówienie zostaje anulowane.
2. Wyboru formy płatności i formy dostawy Klient dokonuje w trakcie składania Zamówienia.
3. Informacja o kosztach dostawy dotycząca konkretnego Zamówienia dostępna jest w trakcie jego składania.
4. Przy odbiorze przesyłki z Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę, a w szczególności jej opakowanie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub samego opakowania, Klient może odmówić odbioru przesyłki i powinien zwrócić się do jej dostawcy o sporządzenie protokołu szkody.
5. Sprzedawca do każdego zrealizowanego Zamówienia wystawia na dane podane przez Klienta w Zamówieniu fakturę w formie elektronicznej i doręcza ją na podany przez Klienta adres e-mail.

6. Klient nabywający Towary w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (potocznie „kupujący na fakturę”) powinien w trakcie składania Zamówienia w zakładce „dane do faktury” podać swoją firmę, jej adres oraz numer identyfikacji do celów podatkowych (NIP). Sprzedawca może odmówić wystawienia faktury lub jej korekty w razie braku lub błędnego podania numeru NIP Klienta.
7. Dostawy Towarów realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polski przez podmiot zewnętrzny - operatora InPost. Dostępne są dwa rodzaje przesyłki - paczkomaty oraz przesyłki kurierskie z przedpłatą na konto.
8. Dostawy Usług (ebooków) realizowane są bezpłatnie poprzez wysłanie linku do pobrania plików na adres e-mail podany przez Klienta w zamówieniu.


Uprawnienie do odstąpienia od Umowy oraz zwrotu towaru

1. Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny oraz zrócić Towar w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.
2. Wskazany w punkcie powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Towaru. Datą wydania Towaru jest data jego odbioru przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego lub data jego doręczenia przez operatora pocztowego lub kuriera. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego terminem.
3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, Klient powinien złożyć Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa np. za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może złożyć na formularzu odstąpienia od umowy stanowiącym załącznik do Regulaminu. Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, ale gwarantuje, że Sprzedawca jednoznacznie zinterpretuje wolę Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego.
5. W razie skorzystania z prawa odstąpienia Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia. Do czasu zwrotu Towaru Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie Towaru lub inne zmniejszenie jego wartości, chyba że było to niezbędne do zbadania charakteru, cech lub funkcjonalności Towaru.
6. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres: Feniksem, ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin·
7. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany. Koszty te zależą od wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego operatora pocztowego.

8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku następujących Towarów:
a) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych
b) plików cyfrowych (ebooki),
c) o właściwościach określonych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego w Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (przykładowo książka lub gadżet z dedykacją podaną przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego),
d) innych przepadkach przewidzianych prawem.
9. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu pełnowartościowego i nienoszącego śladów użytkowania Towaru zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu uiszczoną kwotę obejmującą cenę Towaru oraz koszt wysyłki Towaru do Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy - zwykła wysyłka za pośrednictwem operatora pocztowego).
10.Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Konto klienta

1. Klient może zarejestrować swoje konto w Serwisie.
2. W celu rejestracji konta w Serwisie Klient podaje swój adres e-mail oraz powinien ustawić hasło dostępowe składające się co najmniej z 6 znaków.
3. Z chwilą rejestracji konta Sprzedawca rozpoczyna świadczenie nieodpłatnej usługi prowadzenia konta w Serwisie. Usługa świadczona jest do czasu usunięcia konta przez Klienta, co może nastąpić w dowolnym momencie lub po wypowiedzeniu umowy przez Sprzedawcę z zachowaniem co najmniej dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Sprzedawca może zmienić zasady świadczenia usługi informując o tym Klienta za pomocą poczty elektronicznej lub Serwisu na dwa tygodnie przed wejściem w życie zmian.
4. Klient w ramach usługi prowadzenia konta w Serwisie:
a) ma dostęp do historii swoich zamówień.
5. Ponadto Klient, który złoży Zamówienie będąc zalogowanym na swoje konto w Serwisie może korzystać z innych korzyści opisanych w Serwisie.

Reklamacje i rozwiązywanie sporów

1. Reklamacje Klient może zgłaszać pisemnie na adres Serwisu: Feniksem, ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin lub mailowo na adres: sklep@feniksem.pl
2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.
3.Sprzedawca rozpozna reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej złożenia.
4. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym za dostarczenie Towaru zgodnego z umową. Odpowiedzialność ta regulowana jest w rozdziale 5A ustawy o prawach konsumenta (informacji tej nie należy rozumieć jako wybór prawa polskiego jako prawa właściwego). W pozostałych przypadkach, jeżeli nabywcą jest inny Klient, Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru na podstawie rękojmi (art. 556 i następne ustawy - Kodeks cywilny).
5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Sprzedawcą, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl) w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
6. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odrkonsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość́ umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
7. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem ani Przedsiębiorcą uprzywilejowanym a Sprzedawcą, rozstrzygane będę przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Przetwarzanie danych osobowych

1. 
Informacje na temat przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzenia Konta oraz realizacji Zamówień znajdują się w Regulaminie "Polityka Prywatności" oraz można je pobrać z zakładki w stopce Serwisu.


Postanowienia końcowe

1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce strony głównej Serwisu oraz pobrać go lub sporządzić jego wydruk. Ponadto Klient otrzymuje tekst regulaminu w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia.
2. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów przez Sprzedawcę opisane w Polityce prywatności dostępnej na stronie Serwisu.
3. Załącznikiem do Regulaminu jest wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.